PENYELENGGARA

Penanggung Jawab : Farhan Aziz 150210402071 BEM
Ketua Panitia : M. Muhsin Arifin 150210402091 BEM
Wakil : Muhammad Navil 150210102022 UKKI
: Sri Hartatik 150210201015 Prisma
Sekretaris : Ida Yuliana 140210301041 BEM
Bendahara : Vina Adilla Burhan 160210402062 BEM
: Ahadiah Arina Yasmin 150210204064 UKKI

Sie Acara

a.    Konsep Acara

: Ajeng Nurdiana Putri 160210301092 BEM
: Shuhufam Muthahharah 150210301053 BEM
: Dyah Permata Sari 140210201035 Prisma
: Naning Tyas A. 140210103082 UKKI
b.    Dekorasi : Heni Fitria Puspitasari 150210301087 BEM
: Maydini Eka Rizki 140210102026 Prisma
: Faiqotul Himmah 150210101070 UKKI
c.    Pemateri : Sarah Atika Dewi 150210402055 BEM
: Wilda Tsani nuranita 150210201020 Prisma
Sie Humas : Vita Bedriana Nur Wakhidah 140210201020 BEM
: Fajrin Nur Janah 160210402064 Prisma
: Siti Nur Indahsari 160210102066 BEM
: Maulana Firdaus 150210102098 UKKI
: Mimin Dwi Jayanti 150210204089 UKKI
Sie Sekretariatan : Raissa Verina Alvionita Suhariadi 160210402020 BEM
: Nuril Laili Rizki Faizah 160210205042 BEM
: Nurhasanah 140210102089 Prisma
Sie Perlengkapan : Muhammad Reza Firmantara 150210103093 BEM
: Sulaiman 140210302052 BEM
: Ricky Yulius Kristian 160210204129 Prisma
: Irawan Tri Hartanto 140210204073 UKKI
: Aang 150210102107 UKKI
Sie Sponsorship : Nahdliatul Latifah 160210103056 BEM
: Yanuar Ade Ramadhan 150210204136 BEM
: Ayu Dini Safitri 140210102105 Prisma
: Yesi Efriliana 150210103011 UKKI
: Muhammad Sholehudin 140210401034 BEM
Sie Dokumentasi : Oktyas Wahyu Kurniawati 160210204039 BEM
: Motmainnah 160210402049 BEM
Sie Publikasi : Andriyas Galuh Kurniawan 160210401061 BEM
: Dewi Ika Pratiwi 160210102055 BEM
: Dwi Lestari 150210103011 Prisma
: Tri Wijayanti 150210102102 UKKI
Sie Keamanan : Zulfa Ihsan 150210402070 BEM
: Joni Wibowo 160210302028 BEM
: Dhika Ba’is Widiantoro Putra 160210204039 Prisma
Sie Komsumsi : Rumiyati 160210102091 BEM
: Ani Riskiana 150210204027 UKKI
: Fatrikah Choirul U. 150210204020 UKKI
:  Septianin Trias Agustin  150210205068 BEM
LO  : Sisca Dwi Agustiana 160210301041 BEM
: Salman Alfarizi 150210205115 BEM
: Khudifatun Ni’mah 140210201005 Prisma
Sie Kesehatan  : Putri Novitasari 160210103076 BEM
: Yohana Pitaloka 150210204061 UKKI
Sie Pemakalah : Iinamy Nurul Fuad 140210102110 Prisma
: Afifah Putri Ridziana 140210402017 BEM

 

Daftar panitia nactef 2017